VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY (dále jen „VODP“)

Objednávkou na serveru www.video-vzpominky.cz vznikne smlouva o dílo, z které nám vyplývá závazek poskytnout vám službu, spočívající v digitalizaci vašich videokazet VHS, tj. v převodu obsahu videokazet VHS na DVD prostřednictvím analogově digitálního převodníku.
Smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a správcem serveru video-vzpominky.cz:
Petr Košulič, Modřice, Popovická 891
IČO: 14009366

PODKLADY PRO DIGITALIZACI

Jako podklad pro plnění objednávky digitalizace nám poskytnete VHS kazety řádně označené a specifikované. Tyto kazety zašlete přes provozovny Zasilkovna.cz nebo osobně na adrese: Cejl 25 (dvorní trakt), Brno.
Všechny kazety, které dodáte pro účely digitalizace vám bude zaslány nebo předám zpět spolu s DVD. Neučiníme-li tak ani po Vaší písemné výzvě, jste oprávněni požadovat po nás náhradu ve výši 1000 Kč za jednu kazetu.

Digitalizovaná data z VHS zálohujeme 3 dny až 6 týdnu dle Vašeho výběru.

DODACÍ LHŮTA

Při potvrzení objednávky Vám sdělíme dodací lhůtu, standardní lhůta dodání je 4 – 6 týdnů od dodání videokazet. Lhůtu lze zrychlit – viz ceník.
Počátek běhu dodací lhůty je den, kdy kazety obdržíme, přičemž tuto skutečnost potvrdíme e-mailem v případě, že byly kazety VHS zaslány kurýrní službou nebo přes provozovny Zasilkovna.cz.

V případě, kdy jsou v již převzatých podkladech pro digitalizaci dodatečně zjištěny závady, oznámíme vám tuto skutečnost e-mailem a dohodneme s vámi další postup a dodací lhůtu.

Pokud nebude lhůta z naší strany dodržena a nedohodneme se s vámi jinak k Vaší spokojenosti, máte právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení se provádí písemně. Předané kazety VHS si vyzvednete osobně na provozovně: Cejl 25 (dvorní trakt), Brno nebo Vám je na Vaše náklady zašleme přes provozovny Zasilkovna.cz

Pokud nelze z naší strany dodržet sjednanou dodací lhůtu následkem okolnosti vylučující protiprávnost, nemáte právo na náhradu škody. Okolností vylučující protiprávnost se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, stávka, výluka, nedostatek materiálu zapříčiněný dodavatelem ze shora uvedených důvodů, poškození strojů a zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích. Můžeme v případě uvedeném v předchozí větě zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit nebo po dohodě s vámi dodací lhůtu přiměřeně prodloužit.

PŘEVZETÍ HOTOVÉ DIGITALIZACE

Digitalizované kazety jste povinni převzít nejpozději do 7 dnů od potvrzené dodací lhůty.
Informaci o převzetí dostanete e-mailem nebo SMS.

Nejsou li digitalizované kazety převzaty včas Vaší vinou, jsme oprávněni účtovat skladné za každý den prodlení.
Výše skladného činí 100,- Kč za každý i započatý den skladování.

Nepřevezmete-li kazety v termínu do 30 dnů od uplynutí lhůty a nesdělíte-li písemně okolnosti a důvody takového nepřevzetí,
pak dílo můžeme bez aviza a bez nároku na náhradu zničit a vy nemáte nárok na náhradu škody.

Ve sdělení o okolnostech a důvodech nepřevzetí nám uveďte lhůtu, ve které si dílo převezme, jinak se k takovému sdělení nepřihlíží.
Délka lhůty může být maximálně 30 dnů.

Nevyzvednutím kazet není dotčen náš nárok na zaplacení díla.

CENY A PLATBY

Cena díla bude účtována podle ceníku služeb.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedenou službu podle objednávky cenu nejpozději před vyzvednutí díla bankovním převodem nebo platní kartou, formou dobírky u přepravce, který byl smluven v objednávce, nedohodneme-li se písemně jinak.

Před plněním objednávky je zhotovitel oprávněn požadovat zálohu na zhotovení díla ve výši až 100% ceny.

RUČENÍ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

V případě fyzické ztráty VHS kazet na naší straně, zničení nebo poškození odpovídáme za škodu pouze do výše hodnoty materiálu, myšleno pořizovací hodnoty prázdných záznamových médií , přičemž maximální celková částka náhrady za jednu objednávku je 1.000,- Kč. Za ztrátu hodnoty díla obsaženého na předaných médiích neodpovídáme. Za nedoručení nebo zničení materiálu kurýrní službou neodpovídáme.

Digitalizace kazet je v provedení a jakosti, které jsou obvyklé. Výsledná kvalita i obrazu se odvíjí od kvality předaných VHS kazet.
Jste povinni prohlédnout digitalizovaný materiál na DVD a případné zjevné vady reklamovat písemnou formou nejpozději do 7. pracovních dnů od převzetí. Při oprávněné reklamaci odstraníme vadu bezplatně, případně se s vámi dohodneme na snížení ceny, nebo náhradní dodávce.

Obchodní podmínky vypracované dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Spory plynoucí ze závazkových vztahů, kterých se týkají tyto smluvní podmínky budou řešeny podle právního řádu České republiky s vyloučením kolizních norem.

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění, dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 271 66 147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily e-mailové adresy uvedené v záhlaví objednávky, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP.

Item added to cart.
0 items -